Last Updated: 2017-12-22     Views: 1187

Du får normalt sett bara kopiera begränsade delar ur ett verk. Upphovsrättslagen sätter villkoren och universitetet förhandlar avtal med Bonus Copyright Access för kopiering av undervisningsmaterial. Du är själv ytterst ansvarig för att följa villkoren och vara medveten om de avtal som gäller.

Det är tillåtet att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Du får därför kopiera ett eller några få exemplar av en artikel eller andra skrifter av mindre omfattning. Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken. Kopiering för egna studier och egen forskning räknas som privat bruk.

Lagstiftaren har inte närmare preciserat hur ”begränsade delar” skall tolkas. I propositionen (2004/05:110 s. 383 f) ges följande ledning:

"Att delen skall vara begränsad innebär dock att det alltid är fråga om en mindre del av verket (=boken) och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av verket. Naturligtvis kommer det inte att vara möjligt att kringgå bestämmelsen genom att kopiera en begränsad del av ett verk ena dagen och en annan del nästa dag."

Du kan läsa mer om villkoren för kopiering i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk under 12 §.

Läs mer här.